Munkavédelem

Szakértőink készséggel állnak vállalkozása rendelkezésre:
- gépek, berendezések üzembehelyezési eljárásában
- munkahelyi kockázatértékelés elkészítésében
- kémiai, biológiai kockázatok felmérésében
- vitás munkaügyi esetekben
- munkabalesetek kivizsgálásában
- jogkövetkezmények tisztázásában

Egyszeri megbízások alapján vállaljuk:

 • A munkavédelem legfontosabb iratanyagainak kidolgozását
 • Telephelyek engedélyezési kérelmének elkészítését
 • Munkavédelmi szabályzat készítését
 • Munkavédelmi oktatás megtartását
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentését, kivizsgálását
 • Egyéni védőeszközök meghatározását
 • Munkaeszközök üzembe helyezését
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elkészítését
 • Egészségvédelmi és biztonsági terv - EB terv elkészítését (építési munkáknál - koordinációs tevékenység ellátását)
 • Kockázatértékelés elkészítését
 •         

  Folyamatos (átalánydíjas) tevékenység keretében vállaljuk:
  Az 1993. évi XCIII. törvény szerint munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok elvégzését

 • A veszélyes létesítmény, hely, eszköz, technológia üzemeltetésének írásos elrendelését megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elkészítését és dokumentálását
 • Egyéni védőeszköz juttatási rendjének meghatározását
 • Veszélyhelyzet, vagy munkabaleset kivizsgálását
 • Súlyos munkabaleset kivizsgálását
 • A munkavédelmi ügyvitel megszervezését, a használandó segédanyagok, formanyomtatványok rendszerbe állítását
 • A helyi ügyviteli megbízott felkészítését, munkájának irányítását, ellenőrzését
 • Munkavédelmi szemle, célellenőrzés megszervezését, szabályszerű dokumentálását, intézkedés visszaellenőrzését

  Főbb munkaadói kötelezettségek:

 • Munkavédelmi szakember foglalkoztatása
 • A munkavédelem legfontosabb iratanyagai a vállalkozásoknál
 • Telepengedély
 • Munkavédelmi szabályzat
 • Munkavédelmi oktatás
 • Kockázatértékelés elkészítése
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
 • Egyéni védőeszközök
 • Munkaeszközök üzembe helyezése
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
 • Különféle felülvizsgálati és mérési dokumentációk
 • Egészségvédelmi és biztonsági terv - EB terv

  A munkavédelem célja:

 • A szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása
 • A munkakörülmények humanizálása
 • A munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése

  Alapelvei:
  Alaptörvény: "A Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez."
  Munkavédelemről szóló törvény: 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

  Kire vonatkozik a munkavédelem?
  A munkavédelem kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

  Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka során teljesített munkavégzés. Szervezett munkavégzésnek kell tekinteni még a munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjának személyes közreműködésével végzett munkát is.

  A munkavégzés megvalósulása során:

 • A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.
 • A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét.
 • A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.
 • A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is.

  A munkavédelemre vonatkozó szabályok:
  A munkavédelem alapvető szabályait a 1993. évi XCIII. Törvény tartalmazza.
  A részletes szabályait a 1993. évi XCIII. Törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák.

  A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed:
  a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak megvalósítását is;
  b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
  c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.
  A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a Munkavédelmi törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. Mvt 81. §

  A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.