Munkavédelem

Szakértőink készséggel állnak vállalkozása rendelkezésre:
- gépek, berendezések üzembehelyezési eljárásában
- munkahelyi kockázatértékelés elkészítésében
- kémiai, biológiai kockázatok felmérésében
- vitás munkaügyi esetekben
- munkabalesetek kivizsgálásában
- jogkövetkezmények tisztázásában

Egyszeri megbízások alapján vállaljuk:

 • A munkavédelem legfontosabb iratanyagainak kidolgozását
 • Telephelyengedély kérelem elkészítését
 • Munkavédelmi szabályzat készítését
 • Munkavédelmi oktatás megtartását
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentését, kivizsgálását
 • Egyéni védőeszközök meghatározását
 • Munkaeszközök üzembe helyezését
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elkészítését
 • Biztonsági és Egészségvédelmi terv - BET elkészítését (építési munkáknál - koordinációs tevékenység ellátását)
 • Kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítését
 •         

  Folyamatos (átalánydíjas) tevékenység keretében vállaljuk:
  Az 1993. évi XCIII. törvény szerint munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok elvégzését

 • A veszélyes létesítmény, hely, eszköz, technológia üzemeltetésének írásos elrendelését megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elkészítését és dokumentálását
 • Egyéni védőeszköz juttatási rendjének meghatározását
 • Veszélyhelyzet, vagy munkabaleset kivizsgálását
 • Súlyos munkabaleset kivizsgálását
 • A munkavédelmi ügyvitel megszervezését, a használandó segédanyagok, formanyomtatványok rendszerbe állítását
 • A helyi ügyviteli megbízott felkészítését, munkájának irányítását, ellenőrzését
 • Munkavédelmi szemle, célellenőrzés megszervezését, szabályszerű dokumentálását, intézkedés visszaellenőrzését

  Főbb munkaadói kötelezettségek:

 • Munkavédelmi szakember foglalkoztatása
 • A munkavédelem legfontosabb iratanyagai a vállalkozásoknál
 • Telepengedély
 • Munkavédelmi szabályzat
 • Munkavédelmi oktatás
 • Kockázatértékelés elkészítése
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
 • Egyéni védőeszközök
 • Munkaeszközök üzembe helyezése
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
 • Különféle felülvizsgálati és mérési dokumentációk
 • Egészségvédelmi és biztonsági terv - EB terv

  A munkavédelem célja:

 • A szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása
 • A munkakörülmények humanizálása
 • A munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése

  Munkavédelem alapelvei:
  Alaptörvény: "A Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez."
  Munkavédelemről szóló törvény: 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

  Kire vonatkozik a munkavédelem?
  A munkavédelem kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

  Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka során teljesített munkavégzés. Szervezett munkavégzésnek kell tekinteni még a munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjának személyes közreműködésével végzett munkát is.

  A munkavégzés megvalósulása során:

 • A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.
 • A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét.
 • A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.
 • A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is.

  A munkavédelemre vonatkozó szabályok:
  A munkavédelem alapvető szabályait a 1993. évi XCIII. Törvény tartalmazza.
  A részletes szabályait a 1993. évi XCIII. Törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák.

  A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed:
  a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak megvalósítását is;
  b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
  c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.
  A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a Munkavédelmi törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. Mvt 81. §

  A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.

  Veszélyes- és nem veszélyes gépek kötelező vizsgálatainak jogszabályi háttere

  Mvt.23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek vizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

  Mvt.87. § 11 Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.
  Vhr. 3. § (1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek 5 évenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő. (Pl. motorfűrész, láncfűrész, gallyazó láncfűrész, gallyazó motorfűrész, esetén 1 évente kell elvégeztetni. (EBSZ (Erdészeti Bizt. Szab.), 1993. évi XCV. trv. és az 5/1993 MÜM rendelet alapján)

  (2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek jegyzőkönyvbe kell foglalnia, annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a követő vizsgálatig köteles a jegyzőkönyvet megőrizni.

  (3) Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

  A 10/2016 NGM rendelet szerint:
  17. § (1) A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől - a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint - ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát - a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik.

  (2) Elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg. A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

  18. § (1) Gondoskodni kell az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi elvégzéséről annak érdekében, hogy a biztonsági és egészségügyi előírások betartásra kerüljenek, az esetleges károsodások időben észlelhetőek, a megelőző intézkedések bevezethetőek legyenek.

  (2) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet. (Nem veszélyes munkaeszköz)

  A megállapításokat, és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni.

  (3) Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel) tájékoztatást nyújt.

  Munkavédelmi üzembe helyezés Mvt.21.§ (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

  (2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz!

  (3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Melynek célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. Elvégzése főként munkabiztonsági szaktevékenység.

  1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
  Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke
  1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:
  1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;
  1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;
  1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
  1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
  2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
  3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
  4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:
  4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
  4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
  5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
  6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
  7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
  8. Faipari kézi láncfűrészgép. (motorfűrészek, láncfűrészek)
  9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket. 10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
  11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
  12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:
  12.1. mozdony és fékezőkocsi,
  12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
  13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
  14. Járműemelők.
  15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
  16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.
  További munkaeszközök:
  17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
  18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
  19. Villamos emelődobok.
  20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
  21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
  22. Járműürítés és -mozgatás különleges berendezései.
  23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.
  1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
  Az Mvt.21.§-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke
  1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk
  2. Járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései
  3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések